Xây Dựng, Thẩm Định Và Phê Duyệt Đơn Giá Phá Đá Bằng Búa Thủy Lực

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

– Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng.

3. Việc xác định đơn giá phá đá bằng búa thủy lực (chưa có trong bộ định mức do Bộ Xây dựng công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng đã ký kết; do vậy, các bên trong hợp đồng có thể tạm thanh toán theo đơn giá như quy định của hợp đồng (kể cả khi chưa điều chỉnh đơn giá đối với công tác có thay đổi biện pháp thi công);

4. Việc phân cấp quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo Điều 35 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007.

5. Quản lý định mức và giá xây dựng công trình công tác đào phá đá nền đường bằng máy đào có gắn đầu búa thủy lực:

a) Theo quy định tại Điểm 2.1.3; 2.1.5;2.1.7 Khoản 2.1 (Quản lý định mức xây dựng) Mục 2, Phần 3 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình:

“2.1.3. Các Bộ, UBND cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này tổ chức xây dựng, công bố định mức cho các công tác xây dựng đặc thù của Bộ, địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

2.1.5. Đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố quy định trong mục 2.1.2 và 2.1.3 nêu trên thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư này để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng…

2.1.7. Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình”.

b) Theo quy định tại Điểm 2.2.1; 2.2.4; Khoản 2.2 (Quản lý giá xây dựng công trình) Mục 2, Phần 3 Thông tư số 05/2007/TT-BXD:

“2.2.1. Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức như nội dung tại mục 2.1 phần III nêu trên và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Về nguyên tắc phải đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án.

2.2.4. UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,… để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình”.

>>Xem thêm: Biện Pháp Thi Công Phá Dỡ Nhà Cao Tầng An Toàn Hiệu Quả